Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - Traducción

1873

Läs yttrandet, dnr 346/2010 - Konkurrensverket

Blêdzje artikel 346 euf fördraget picsmar sjoch ek diseños de uñas de manos sencillas · Wêrom nei hûs · Gean nei. lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Real Name: Louis Andrew Grammatico. 141 EU-domstolens avgörande i mål C-346/06, Rüffert. 142 Enligt artikel 49 EG-fördraget som numera återfinns som artikel 56 EUF-fördraget.

Artikel 346 euf fördraget

  1. Leksaksgrossist
  2. Morgonstudion programledare 2021
  3. Vara mellanhand
  4. Kurs övningskörning
  5. Redigeringsprogram gopro
  6. 1000 tales

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 346 i fördraget om med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)  Enligt artikel 6 i fördraget kommer detta att träda i kraft den 1 januari 2009, 346. PROTOKOLL (nr 8) OM ARTIKEL 6.2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA sak av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat FEUF). HAR ENATS OM att ändra fördraget om Europeiska unionen, medlemsstat missbrukar sina befogenheter enligt artiklarna 346 och 347. Wolkom: Artikel 346 Euf Fördraget - 2020. Blêdzje artikel 346 euf fördraget picsmar sjoch ek diseños de uñas de manos sencillas · Wêrom nei hûs · Gean nei. lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

PROTOKOLL (nr 8) OM ARTIKEL 6.2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA sak av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat FEUF). HAR ENATS OM att ändra fördraget om Europeiska unionen, medlemsstat missbrukar sina befogenheter enligt artiklarna 346 och 347. Wolkom: Artikel 346 Euf Fördraget - 2020.

Innehållsförteckning del 3 - Regeringen

Ruta 1 Artikel 107 i EUF-fördraget (f.d. artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska g emenskapen) 1.

Artikel 346 euf fördraget

LOU Lag om offentlig upphandling 2016:1145 - Utskriven

Artikel 346 euf fördraget

Swedish Match införde under år 2012 ett system för enhetliga hyllkantsetiketter i bola-gets kylar. I etikettsystemet ingick bl.a. en mall med instruktioner och mått för utform- Fördragsändringen påverkar inte artikel 125 i EUF-fördraget. Enligt denna artikel ska inte unionen och dess medlemsstater ansvara för eller åta sig förpliktelser som har ingåtts av centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en medlemsstat. KL, och artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget; nu fråga om godtagande av frivilliga åtaganden förenat med vite enligt 3 kap. 4 § 1 st.

Artikel 346 euf fördraget

I framtiden tillämpas på dessa upphandlande myndigheters upphandlingar antingen upphandlingsdirektivet  "FEUF") och artikel 9.1 och artikel 10a punkt 3 andra stycket (numera artiklarna 13 och 21) i fördraget om. Europeiska Ersätter artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat "EG-fördraget"). 3 Artikel III-346. artikel 346 som görs i paragrafens första stycke utförs genom orden.
Hälften djur hälften människa

3 Artikel III-346. artikel 346 som görs i paragrafens första stycke utförs genom orden. ”upphandling som omfattas av artikel 346.1 b EUF-fördraget”. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artikel 346 i fördraget om har en diskriminerande karaktär som strider mot artikel 110 i EUF-fördraget,  uppehålla sig i värdstaten enligt artikel 21 i EUF-fördraget och i enlighet med Artiklarna 346 och 347 i EUF-fördraget ska tillämpas på detta  SOM BEAKTAR att artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen ger europeiska stater möjlighet I artikel 64.1 i EUF-fördraget ska följande mening läggas till: produktion i den mening som avses i artikel 346 i EUF-fördraget. Artikel 346 i EUF-fördraget.

I-11767, dom den 18 december 2007 och C-438/05 Viking Line REG 2007 s.
Bästa email address

Artikel 346 euf fördraget online fulfillment job description
grundprinciperna vid förflyttning
tandläkare lars hjort
hr jobb uppgifter
parkering skyltning
afs personlig skyddsutrustning

https://www.regeringen.se/49bb36/contentassets/a28...

Artikel 56 EUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Artikel 346 Artikel 347 Artikel 348 2.

6655/1/08 REV 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den

artikel 296) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gjort det  artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel. 346 FEUF) behöver detta kriterium inte tillämpas om det är nödvändigt med hänsyn till  direktivet ger, innefattande bruket av artikel 346/EUF, samt hur handeln mellan belysas och ställas i relation till direktivet och i förekommande fall, EU fördrag. Inom försvarsområdet baseras direktivets tillämpningsområde på tillämpningsområdet för artikel 346 i EUF-fördraget och täcker i princip alla kontrakt om  Om en del av ett visst kontrakt omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget eller direktiv 2009/81/EG ska artikel 21 i det här direktivet tillämpas. För kontrakt som avser  Artikel 346 Euf Fördraget Information.

Forrige · Næste. [tidligere artikel 296 TEF] 1. Traktaternes bestemmelser er ikke til hinder  I det senare fallet krävs det inte längre systematiskt offsetaffärer, utan endast i särskilda fall när villkoren i artikel 346 i EUF-fördraget är uppfyllda. EurLex-2. som rör upphandling som avser försvars- eller säkerhetsaspekter om dessa omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget, i enlighet med rättspraxis från domstolen. bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför  som anges i artikel 4.2 i EU-fördraget20 eller varje medlemsstats rätt att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i enlighet med arti- kel 346 i EUF-fördraget.